TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM BÁN HÀNG ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • 0973 877 484
    08 62 896 113
    08 39 850 113 Kế Toán 1 Kế Toán 2 Kế Toán 3 Zalo: 0973 877 484 Viber: 0938 878 956 Hướng dẫn thực tập Hướng dẫn viết báo cáo
Tìm kiếm tin
Quảng cáo
ĐỒNG HỒ
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trụ sở 1
Trụ sở 1
Trụ sở 2
Trụ sở 2
Fanpage
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 65

Tổng lượt truy cập: 1,291,373

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN NGÔI SAO SÀI GON, DẠY KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP , DÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, kế toán có trách nhiệm lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất vào ngày 30/4, Quý II là 31/7, Quý III là 31/10, Quý IV là 31/1 năm sau theo mẫu số: BC26/AC ban hành kèm thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013.

Dưới đây, KẾ TOÁN SÀI GÒN  sẽ hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý.

Lập báo cáo sử dụng hóa đơn

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

 

NNT chon “Kỳ báo cáo” và có thể chọn các phụ lục cần kê khai rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thị ra như sau:

 

Hướng dẫn nhập dữ liệu:

Thông tin chung

- Các thông tin kê khai theo đăng ký thuế như sau:

+ Tên tổ chức, cá nhân

+ Mã số thuế

+ Địa chỉ

- Các thông tin NNT tự nhập gồm các thông tin sau:

+ Người đại diện theo pháp luật: NNT nhập kiểu text

+ Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

+ Người lập biểu: NNT tự nhập kiểu text

+ Kỳ báo cáo cuối cùng: Nếu báo cáo là kỳ báo cáo cuối cùng thì NNT chọn ô check Kỳ báo cáo cuối cùng

+ Chuyển  địa  điểm:  NNT  chọn  ô  check  CQT  có  trong  trường  hợp chuyển địa điểm hay không

Thông tin chi tiết

- STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

- Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

- Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành)

(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 64/2013/TT- BTC).

- Số tồn đầu kỳ: Nếu là lần đầu tiên chạy ứng dụng thì NNT tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

Chú ý: Nếu trên cùng mt dòng thì Từ số - Đến số phải kê khai liên tiếp, nếu không liên tiếp thì phải tách dòng.

Chỉ tiêu [5] (Tổng số): Tự tính theo công thức [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1), không cho phép sửa

Chỉ tiêu [6], [7]: NNT tự nhập kiểu số.

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số [6] không âm và <= Đến số [7]

Chỉ tiêu [7]: Đến số: Kiểu số, NNT tự nhập kiểu số

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số [7] >= Từ số [6]

- Số mua/phát hành trong kỳ:

Chỉ tiêu [8]: NNT tự nhập kiểu số.

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số [8] không âm và <= Đến số [9]

Chỉ tiêu [9]: NNT tự nhập kiểu số

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số [9] >= Từ số [8]

Chú ý: Nếu trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng ký hiệu mà có nhiều khoảng số lượng tồn đầu kỳ (Khoảng  [06] đến [07]) thì phải nhập giá trị của số mua/ phát hành trong kỳ ở dòng mà có giá trị của chỉ tiêu [07] lớn nhất và giá trị Từ số [08] phải bằng giá trị của chỉ tiêu [07] + 1

- Chỉ tiêu [13](Số lượng đã sử dụng): NNT tự nhập kiểu số và nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [5] (Tổng số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ)

Các chỉ tiêu [15], [17], [19]: NNT tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau

- Trong cùng một loại hóa đơn, mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn thì các dòng không được giao nhau, trùng nhau.

- Nếu là các Số không liên tiếp kê khai dưới dạng liệt kê thì được ngăn cách nhau bằng dấu (;): VD: 8;12;22 (3 số)

- Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-). VD: 51-100 (50 số)

Các chỉ tiêu tự tính: Xét 3 trường hợp

* Trường hợp 1: Chỉ tiêu [6] = 0 và [7] = 0 và [8] và [9] <> 0. Khi đó

- Chỉ tiêu [5] = ([9] – [8]) + 1

- Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [8]

- Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

- Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18].

- Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

- Tồn cuối kỳ

Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0  thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [9] chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

Nếu [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [8] ; [21] = [9])

* Trường hợp 2: Chỉ tiêu [8] = 0 và [9] = 0 và [6] và [7] <> 0. Khi đó

- Chỉ tiêu [5] = ([7] – [6]) + 1

- Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

- Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [7]

- Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18].

- Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

- Tồn cuối kỳ

Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0    thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [7]chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

Nếu  [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [6] ; [21] = [7])

* Trường hợp 3: Chỉ tiêu [6]<> 0, [7] <> 0,  [8] và [9] <> 0. Khi đó

- Kiểm tra bắt buộc Chỉ tiêu [8]= chỉ tiêu [7]+1

- Chỉ tiêu [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1) hoặc [5]= [9]- [6]+1

- Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

- Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

- Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18] và [12] <= [5].

- Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

- Tồn cuối kỳ

Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

Nếu [5] > [12]  và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [9] chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

Nếu  [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [6] ; [21] = [9]

Ví dDoanh nghiệp A trong quý 3 năm 2013 phát hành 1000 hóa đơn mới, trong kỳ doanh nghiệp sử dụng hết 500 hóa đơn và bị mất 200 số hóa đơn từ số 0000800-0000900. Khi đó bạn kê khai trên báo cáo như sau:

Vì số hóa đơn mất không liên tiếp với số đã sử dụng nên bạn phải tách ra làm 2 dòng

Tại dòng 1: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 1; [9] = 799, chỉ tiêu [13] = 500, [17] để trống

Tại dòng 2: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 800; [9] = 1000,  chỉ tiêu [13] = 0, [17] = 800- 900